تعیین علامت عبارت های جبری به زبان ساده ➕ ➖

تعیین علامت عبارت های جبری به زبان ساده

تعیین علامت عبارت های جبری کاربرد زیادی در حل نامعادلات درجه اول و دوم، نامعادلات قدرمطلقی و تعیین دامنه توابع لگاریتمی و رادیکالی دارد. بنابراین در آموزش پیشرو سعی کردیم کامل‌ترین و جامع‌ترین آموزش تعیین علامت عبارت های جبری را ارائه دهیم تا باهم به خوبی آن را فرا بگیریم.

تعیین علامت عبارت های درجه اول

در آموزش ریاضی دهم یاد می‌گیریم که وقتی ما از اعداد صحبت می‌کنیم علامت آن‌ها مشخص است. مثلاً 5 علامتش مثبت، 7- علامتش منفی و صفر نه مثبت نه منفی است. امّا وقتی مثلاً عبارت \( \Large 2x+1  \) را در نظر بگیرید. می‌توانیم بگوییم علامت این عبارت چیست؟ چون در این عبارت متغیر \( \Large x \) را داریم و بسته به اعدادی که جای \( \Large x \) قرار می‌گیرند علامت این عبارت تغییر می‌کند. مثلاً به ازای \( \LARGE -\frac{1}{2}  \) صفر، به ازای 3 مثبت و به ازای 3- منفی می‌شود. اگر نمودار این خط را رسم کنیم داریم:

نمودار معادله درجه اول

در این نمودار می‌بیند که این خط محور \( \Large x  \)ها را در نقطه \( \LARGE -\frac{1}{2}  \) قطع کرده ؛ (ریشه معادله). در این نقطه \( \Large y\) صفر است و به ازای مقادیر بیشتر از \( \LARGE -\frac{1}{2}  \) ، خط بالای محور \( \Large x  \)ها قرار دارد و مثبت است و به ازای مقادیر کمتر از \( \LARGE -\frac{1}{2}  \) خط زیر محور \( \Large x  \)ها قرار دارد. یعنی \( \Large y  \) منفی است. اگر این اطلاعات را داخل یک جدول تعیین علامت بنویسیم داریم:

مثالی از تعیین علامت درجه اولیک مثال برای فهم بهتر تعیین علامت عبارت ها

\( \Large y = -2x + 6  \) اگر نمودار این خط را رسم کنیم داریم:

نمودار معادله درجه اول

در این مثال نمودار محور \( \Large x \)ها را در نقطه 3 که ریشه این معادله است قطع کرده و به ازای مقادیر بیشتر از 3 نمودار زیر محور \( \Large x \)ها قرار دارد و \( \Large y \) منفی است و به ازای مقادیر بیشتر از 3، نمودار بالای محور \( \Large x \)ها است. پس \( \Large y \) مثبت است.

مثالی از تعیین علامت عبارت های درجه اول

اگر به این دو مثال دقت کنید در می‌یابید که اولاً ریشه معادله مرز بین مقادیر مثبت و منفی است. در مثال اول که ضریب \( \Large x \) مثبت بود مقادیر کوچکتر از ریشه منفی (مخالف \( \Large a \)) و بزرگتر از ریشه مثبت (موافق \( \Large a \)) است.

در مثال دوم مقادیر کوچکتر از ریشه مثبت (مخالف \( \Large a \)) و مقادیر بزرگتر از ریشه منفی (موافق \( \Large a \)) هستند. پس برای تعیین علامت عبارت‌ های جبری درجه اول، ابتدا ریشه عبارت را بدست می‌آوریم (آن را مساوی صفر قرار می‌دهیم). سپس در جدول مقادیر کمتر از ریشه مخالف \( \Large a \) (ضریب \( \Large x \)) و مقادیر بیشتر از ریشه موافق \( \Large a \) خواهند بود.

فرمول تعیین علامت عبارت های درجه اول

مثال ۱: عبارت \( \Large y = 3 -4x \) را تعیین علامت کنید؟
مثالی از تعیین علامت عبارت های درجه اول

چند استثناء در مورد مشخص کردن علامت عبارات درجه اول

۱. اگر عبارت درجه اول داخل قدر مطلق باشد به جزء ریشه به ازای همه مقادیر مثبت خواهد بود.

مثال ۲ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = \left| -x + 3 \right| \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت اگر عبارت درجه اول داخل قدر مطلق باشد به جزء ریشه به ازای همه مقادیر مثبت خواهد بود.

نکته ۱ تعیین علامت عبارت های جبری: اگر پشت قدرمطلق منفی باشد به جز ریشه به ازای همه مقادیر منفی خواهد بود.

مثال ۳ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = -\left| 4 – 2x \right| \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت اگر عبارت درجه اول داخل قدر مطلق باشد به جزء ریشه به ازای همه مقادیر مثبت خواهد بود.

به جای  \( \Large x>2 , x<2 \) علامت \( \Large +\infty , -\infty \) هم می‌توانیم قرار دهیم که راحت‌تر است.

۲. اگر عبارت درجه اول دارای توان زوج باشد.

در این‌صورت مانند قدرمطلق به ازای همه مقادیر مثبت است. مگر اینکه پشت پرانتز منفی باشد که در اینصورت به ازای همه مقادیر منفی خواهد بود.

مثال ۴ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = (-2x-1)^2 \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت اگر عبارت درجه اول دارای توان زوج باشد

مثال ۵: \( \Large y = -(3x+1)^4 \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت اگر عبارت درجه اول دارای توان زوج باشد

۳. اگر عبارت درجه اول دارای توان فرد باشد.

اگر عبارت درجه اول دارای توان فرد باشد، این توان را نادیده گرفته و به حالت معمولی آن را تعیین علامت می‌کنیم.

مثال ۶ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = (-4-2x)^3 \) را تعیین علامت کنید؟

مثالی از تعیین علامت عبارت درجه اول که دارای توان فرد می‌باشد.

نکته ۲ تعیین علامت عبارت های جبری: اگر در این مواقع پشت پرانتز علامت منفی بود و بعد از تعیین علامت منفی را در جدول تاثیر می‌دهیم.

مثال ۷ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = -(x-4)^5 \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت عبارت درجه اول که دارای توان فرد می‌باشد.

۴. دو عبارت درجه اول که در هم ضرب یا به هم تقسیم شده‌اند.

در این مواقع ریشه هر عبارت را بدست آورده ولی در یک جدول به ترتیب از کوچک به بزرگ می‌نویسیم. سپس هر عبارت را جداگانه تعیین علامت کرده (سطری) و در نهایت علامت‌های ستون‌ها را در هم ضرب می‌کنیم.

مثال ۸ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = (x-2)(3-4x) \)  را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت دو عبارت درجه اول که در هم ضرب یا به هم تقسیم شده‌اند.

این جدول به ما نشان می‌دهد که اگر اعداد بین \( \LARGE \frac{3}{4}<x<2 \) را به جای \( \Large x \) قرار دهیم، عبارت مثبت و اگر مقادیر بیشتر از 2 و کمتر \( \LARGE \frac{3}{4}\) را قرار دهیم عبارت منفی می‌شود.

مثال ۹ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Huge y = \frac{\left| -x-3 \right|}{5-x} \) را تعیین علامت کنید.

مثالی از تعیین علامت دو عبارت درجه اول که در هم ضرب یا به هم تقسیم شده‌اند.

دقت کنید در این مثال  5 ریشه مخرج است. همچنین می‌دانیم اگر مخرج کسری صفر باشد، آن کسر تعریف نشده است. برای همین روی خط مربوط به عدد 5 (ت) که مخفف (تعریف نشده) است قرار می‌دهیم.تعیین علامت عبارت‌های درجه دوم

می‌دانیم عبارت‌های درجه دوم را وقتی مساوی صفر قرار می‌دهیم و ریشه‌هایشان را پیدا می‌کنیم به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

 1. وقتی \( \LARGE \Delta > 0 \) است که دو ریشه داریم.
 2. وقتی \( \LARGE \Delta = 0 \) که یک ریشه داریم.
 3. وقتی \( \LARGE \Delta < 0 \) که ریشه نداریم.

۱. تعیین علامت عبارات‌ درجه دومی که \( \Large \Delta > 0 \) و دو ریشه دارند.

اگر نمودار این دسته از معادلات درجه دوم را رسم کنیم، نمودار آن‌ها (سهمی) محور \( \Large x \)ها را در دو نقطه قطع می‌کند و اگر \( \Large a>0 \)  باشد نمودار به صورت زیر است:

نمودار چون دوبار محور طول ها را قطع کرده پس دو جواب دارد

اگر \( \Large a<0 \)  باشد نمودار به صورت زیر خواهد بود:

نمودار چون دوبار محور طول ها را قطع کرده پس دو جواب دارد

اگر فرض کنیم \( \Large x_1 , x_2 \) ریشه‌های معادله باشند، می‌بینید مقادیر بین دو ریشه علامتشان مخالف \( \Large a \) است. در نمودار (1) \( \Large a>0 \) است ولی مقادیر بین دو ریشه زیر محور \( \Large x \)ها قرار دارند و منفی هستند.

ولی مقادیر کمتر یا بیشتر از دو ریشه بالای محور \( \Large x \)ها قرار دارند و با علامت \( \Large a \) موافقند. در نمودار شماره (2) نیز همین اتفاق افتاده است پس نتیجه می‌گیریم برای تعیین علامت عبارت‌های درجه دوم ابتدا \( \Large \Delta \) را پیدا کرده اگر \( \Large \Delta >0 \)  بود ریشه‌ها یعنی \( \Large x_1 , x_2 \) را پیدا می‌کنیم و به صورت جدول زیر تعیین علامت می‌کنیم.

تعیین علامت عبارت‌ های درجه دوم جبری همراه با دو ریشه

مثال ۱۰: \( \Large y = x^2-5x+6 \)  را تعیین علامت کنید.

\( \LARGE x^2 – 5x +6 =0 \)

\( \LARGE \Delta = b^2 – 4ac \)

\( \LARGE \Delta = 25-24=1>0 \)

\( \LARGE x=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{5\pm \sqrt{1}}{2} \)

\( \LARGE x_1=3 , x_2=2 \)

مثالی از تعیین علامت همراه با دو ریشه

نکته ۳ تعیین علامت عبارت های جبری: اگر عبارت  داده شده تجزیه پذیر باشد، می‌توان آن را تجزیه و به دو عبارت درجه اول تبدیل و از روش عبارت‌های درجه اول آن را تعیین علامت کرد. اما روش بالا کوتاه‌تر و راحت‌تر است.

مثال ۱۱: \( \Large y = -2x^2+3x-1 \) را تعیین علامت کنید.

\( \LARGE -2x^2 +3x-1 =0 \)

\( \LARGE \Delta = b^2 – 4ac \)

\( \LARGE \Delta = 9-8=1>0 \)

\( \LARGE x=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-3\pm \sqrt{1}}{-4} \)

\( \LARGE x_1=1 , x_2=\frac{1}{2} \)

مثالی از تعیین علامت همراه با دو ریشه

۲. تعیین علامت عبارات درجه اولی که \( \Large \Delta= 0 \) و یک ریشه دارند.

اگر یک عبارت درجه دوم را ریشه‌یابی کنیم \( \Large \Delta=0 \) و یک ریشه داشته باشد، نمودار آن در یک نقطه مماس بر محور \( \Large x \)ها خواهد بود و داریم:

فقط یک جواب دارد چون نمودار مماس است با محور طول ها

همانطور که ملاحظه می‌کنید وقتی \( \Large \Delta=0 \) است و یک ریشه دارد:

 1. اگر \( \Large a>0 \) باشد نمودار کاملاً بالای محور \( \Large x \)ها است پس به ازای همه مقادیر جز ریشه مثبت است.
 2. اگر \( \Large a<0 \) باشد نمودار کاملاً زیر محور \( \Large x \)ها قرار دارد و به ازای همه مقادیر جز ریشه‌های منفی است. یعنی هم علامت \( \Large a \).
 3. پس می‌توانیم بگوییم در این مواقع که \( \Large \Delta=0 \) و یک ریشه داریم به جز ریشه به ازای بقیه مقادیر علامت همواره موافق \( \Large a \) است.

مثال ۱۲ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Large y = x^2-4x+4 \) را تعیین علامت کنید.

\( \LARGE x^2-4x+4=0 \)

\( \LARGE (x-2)^2=0 \)

\( \LARGE x=2 \) مثالی از تععین علامت همراه با یک ریشه

مثال ۱۳: \( \Large y = -x^2+6x+9 \) را تعیین علامت کنید.

\( \LARGE -x^2+6x+9 =0 \)

\( \LARGE \Delta = b^2 – 4ac \)

\( \LARGE \Delta = 0 \)

\( \LARGE x=-\frac{b}{2a}=\frac{-6}{-2} \)

\( \LARGE x=3 \)

مثالی از تعیین علامت همراه با یک ریشه

۳. تعیین علامت عبارات درجه دومی که \( \Large \Delta< 0 \) و ریشه ندارند.

در تعیین علامت عبارت های جبری یاد می‌گیریم، عبارت‌های درجه دومی که در آن‌ها \( \Large \Delta<0 \) و ریشه ندارند نمودار آن‌ها محور \( \Large x \)ها را قطع نمی‌کند و نمودار آن‌ها:

 1. اگر \( \Large a>0 \) بالای محور \( \Large x\)ها است
 2. اگر \( \Large a<0 \) باشد زیر محور \( \Large x \)ها است. یعنی به ازاء جمیع مقادیر علامت عبارت هم علامت \( \Large a \) است.

نمودار بدون ریشه است چون با محور طول ها برخورد نداشته

پس داریم:

تعیین علامت عبارت های جبری بدون ریشه

مثال ۱۴: \( \Large y=3x^2-ax+2 \) را تعیین علامت کنید.

 

\( \LARGE 3x^2-ax+2 =0 \)

\( \LARGE \Delta = b^2 – 4ac \)

\( \LARGE \Delta = -8<0 \)

ریشه ندارد

مثالی از تعیین علامت معادله درجه دو بدون جواب

مثال ۱۵ : \( \Large y=-2x^2+4x-7 \) را تعیین علامت کنید.

\( \LARGE -2x^2 + 4x -7  =0 \)

\( \LARGE \Delta = b^2 – 4ac \)

\( \LARGE \Delta =16-28=-12<0 \)

ریشه ندارد

مثالی از تعیین علامت معادله درجه دو بدون جواب

نکته ۴ تعیین علامت عبارت های جبری : حال اگر در یک عبارت هم درجه اول و هم درجه دوم داشته باشیم:

 1. ابتدا ریشه‌های همگی را پیدا کرده در جدول نوشته.
 2. هر کدام را به روش خودش تعیین علامت می‌کنیم
 3. در نهایت علامت ستون‌ها را در هم ضرب می‌کنیم.

مثال ۱۶ تعیین علامت عبارت های جبری: \( \Huge y=\frac{(x^2-5x-6)\left| x-2 \right|}{(3-4x)^3} \) را تعیین علامت کنید.

(1

\( \LARGE x^2-5x-6  =0 \)

\( \LARGE x_1=6,x_2=-1 \)

(2

\( \LARGE x-2  =0 \)

\( \LARGE x=2 \)

(3

\( \LARGE 3-4x  =0 \)

\( \LARGE x=\frac{3}{4} \)

ریشه مخرج

مثالی از تعیین علامت

یک ویدیو آموزشی از حل تمرین کتاب آموزش ریاضی دهم

زنگ آخر کلاس تعیین علامت عبارت ها

یکی از کاربردهای تعیین علامت عبارت های جبری در آموزش ریاضی دهم حل نامعادله است که در بخش نامعادله آن‌ را باهم یاد گرفتیم. همچنین این مفهوم مهم را با بیش از ۱۵ مثال و نمودارهای گوناگون باهم بررسی کردیم.

در صورتیکه که هر گونه سوالی از این بخش داشتید می‌توانید آن را در بخش دیدگاه‌ها که در زیر همین قسمت قرار دارد برای ما بنویسید. گروه آموزشی ریاضیکا به سوال‌هایتان پاسخ می‌دهد.

ما رو حتما در آپارات دنبال کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از ما ببینید.به خوندن ادامه بده!مفهوم مجموعه در ریاضی را با ما ساده بیاموزید!?🅰️🔃دایره مثلثاتی یا دایره واحد : از 🅾️صفر تا 💯 صد

ترتیبی که برای خواندن درسنامه‌های آموزش ریاضی دهم به شما پیشنهاد می‌دهیم:

77 دیدگاه برای “تعیین علامت عبارت های جبری به زبان ساده ➕ ➖

    • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

     با سلام وعرض ادب
     خوشحالیم که مفید واقع شده

     • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

      با سلام دوست عزیز
      کاربردهای متعددی داره مثلا وقتی یه عبارت جبری داخل قدر مطلق هست ومیخواهیم اون رو از قدر مطلق بیرون بیاریم اول اون رو تعیین علامت میکنیم وبا توجه به علامتش اون رو از قدر مطلق بیرون میاریم مثبت باشه خودش میاد بیرون منفی باشه قرینه اش یا حل نامعادلات درجه دوم وکسری وغیره با تعیین علامت حل میشه

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   سلام ممنون از توجهتون.
   با معرفی ما به دوستانتون ما را در پیشرفت سایت کمک کنید.

 1. حدیث هایزنبرگ گفته:

  سلام خسته نباشید
  جواب سوال اصلیمو (چه زمانی باید عبارت را تعیین علامت کرد؟)رو نگرفتم.ولی متن جامعی بود.

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   سلام وقت به خیر
   این پست مربوط به پایه دهم است که ما در این پست روش‌های تعیین علامت را بیان کرده‌ایم و در همین پست دیدید برای حل نامعادلات کسری و نامعادلات درجه دو و نامعادلات قدرمطلقی باید ابتدا عبارت را تعیین علامت کنیم.

 2. میترا گفته:

  سلام
  من این سوال واسم پیش اومد که اگه دو عبارت مثل هم در صورت مخرج وجود داشته باشه که باهم ساده بشن اونموقع علامتش چجوری میشه یا اصلا ما باید اونرو توی جدول بنویسیم ؟
  یا مثلا اگه در صورت همان عبارت توان سه داشت و در مخرج توان یک اونموقع چی میشه ؟؟

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   سلام اگر عاملی که در صورت و مخرج ساده می‌شود دارای متغیر باشد باید آن را همان گونه تعیین علامت کنیم اما اگر عدد باشد می‌توانیم ساده کنیم بعد تعیین علامت کنیم.
   جواب سوال دومتون:
   اگر عبارتی توان فرد داشته باشد بدون در نظرگرفتن توان آن را تعیین علامت می‌کنیم و توان تاثیری بر تعیین علامتش ندارد.

 3. ناشناس گفته:

  سلام
  خیلی بابت توضیخات دقیق تون ازتون ممنونم واقعا خیلی عالی بود.

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   سلام ممنون از شما بایت انرژی فوق العاده تون .

 4. حنانه گفته:

  سلام
  خیلی بابت توضیخات دقیق تون ازتون ممنونم واقعا خیلی عالی بود.

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض ادب
   وقتی توان فرد میباشد بدون در نظر گرفتن توان پایه را تعیین علامت میکنیم مثل مثال ۶

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض ادب واحترام
   ممنون از انرژی مثبتتون

   • اق رامین گفته:

    سلام جناب مثال ۱۶ حس کردم تو ریشه گیری صورت ایرادی وجود داره باید x1وx2صورت به ترتیب ۲ و ۳ میشدن ولی شما زدین x1=6و x2=-1این اشتباه نیست لطفا توضیح دهید ممنون از مطالب گرانبهایتان???

    • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

     سلاموعرض ادب
     دوست عزیز دو عدد که ضرب انها ۶- وجمع آنها ۵- شود ۶- و۱ میباشد که بعد حل معادله به ۶و-۱میرسیم وعلامتها هم چک شد درست هست

 5. اق رامین گفته:

  سلام جناب مثال ۱۶ حس کردم تو ریشه گیری صورت ایرادی وجود داره باید x1وx2صورت به ترتیب ۲ و ۳ میشدن ولی شما زدین x1=6و x2=-1این اشتباه نیست و تو علامت گذازی صورت کسر هم اشتباهی رخ داده لطفا توضیح دهید که اشتباه میکنم یا درست میگم ممنون از مطالب گراتبهایتان???

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام واحترام
   اگرداخل قدر مطلق باشد همواره مثبت است یا به توان عدد زوج رسیده باشد در پست مثالهای مختلف آورده شده

 6. ناشناس گفته:

  سلام میشه بگید با ی مثال که چرا عبارت همواره مثبت در تعیین علامت تاثیر نداره؟

 7. حسام گفته:

  سلام میشه بگید چرا عبارت های مثبت در تعیین علامت بی تاثیر هستند؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام وعرض ادب
   چون مثبت در مثبت میشود مثبت و مثبت در منفی هم میشود منفی یعنی اگر یک عبرت چه در عبارت مثبت چه در عبارت منفی ضرب شود روی علامت ها تاثیر ندارد اینجا مثال زدن ممکن نیست

 8. پریسا گفته:

  سلام در جدول تعیین علامت مثال 8 انگار اشتباه پیش اومد. مثبت در منفی شده مثبت.که باید می شد منفی .
  اگر من اشتباه می کنم .لطفا دلیلش را به من توضیح دهید با تشکر.

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   سلام وعرض احترام
   درست میفرمایید تصحیح شد اشتباه تایپی بود

 9. ملکی گفته:

  با سلام و تشکر
  در مثال( ۴. دو عبارت درجه اول که در هم ضرب یا به هم تقسیم شده‌اند.) به نظر در جدول تعیین علامت اشتباه تایپی رخ داده است.

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   در مثال ۴ که یه عبارت بهتوان دو رسیده بنابراین به ازای همه مقادیر جز ریشه مثبت میشود

 10. ... گفته:

  سلام خسته نباشید. همیشه زمانی که میخوایم معادله قدرمطلقی رو برابر صفر بزاریم قدر مطلق رو برمیداریم و خیلی معمولی ایکس رو حساب میکنیم؟ یا استثنائی هم داره؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   خیر دوست عزیز قدر مطلق رو بر میداریم وطرف دوم رو یه با با علامت مثبت ویه با با علامت منفی حل میکنیم

 11. سارا گفته:

  سلام. ببخشید اگه عبارت درجه ۲ با ضریب مثبت تو مخرج باشه و عبارت درجه ۱ با ضریب منفی تو صورت کسر بعدی ، و فقط یک ریشه a داشته باشه ، قبل a میشه موافق ضریب x^2 یا مخالفش؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   من منظور شما رو درست متوجه نشدماگه اون ریشه مال معادله درجه دوم باشه در این صورت چون یه ریشه داره مخرج همواره موافق ضریب ایکس هست که در اینجامثبته

 12. Exo.l♡ گفته:

  سلام. خیلی خوب بود ولی یه سوال‌.. چه وقتایی باید توی ردیف اخر بگیم تعریف نشده؟؟

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام
   عددهایی که ریشه مخرج هستن تعریف نشده میباشن

 13. ناشناس گفته:

  سلام روزتون بخیر
  ببخشید چه زمانی در معادله نیاز نیست جدول تعیین علامت بکشیم؟؟؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   وقتی نا معادله درجه اول ساده هست میشه بدون تعیین علامت حلش کرد

 14. فاطمه گفته:

  عالی و فوق العاده بود ???
  با اینکه این مبحثو از درسنامه کاملی مطالعه کرده بودم اما برام مفید نبود و بزرگترین مشکل پایه ایم ?
  ولی الان کامل یاد گرفتم دستتون درد نکنه ?عالی هستید
  موفق باشید همیشه ❤

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   سلام دوست عزیز
   ممنون از نظر شما هدف ما هم همین است

    • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

     با سلام
     در مبحثی مثل حل معادلات قدر مطلقی و حد گیری وغیره کاربرد زیادی داره

 15. الهه گفته:

  سلام در مورد سوال ۱۶ اولا من از طریق دلتا حل میکنم جواب ۲و۳ میاد دوما به روش شما حل میکنم جواب ۶- و ۱ میاد ولی شما میگید ۱- و ۶ که این اشتباه لطفا بگید چرا جواب ها از طریق دلتا و روش شما با هم فرق میکنه

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   سلام دوست عزیز
   از هر روشی برید جواب همین میشه اگه از راه تجزیه برید دو عددی که ضربشون منفی شش وجمعشون منفی پنج بشه منفی شش ومثبت یک هست که وقتی مساوی صفر قرار بدیم همین جوابها بدست میاد برید حتما پست حل معادله درجه دوم رو حتما بخونید که ما در همین بخش قرار دادیم

 16. Shadi گفته:

  ممنون بابت این توضیح جامع و دقیقتون.خیلی زودتر از ویدیو های آموزشی تعیین علامت رو به دانش آموز آموزش میدید

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   ممنون بابت روحیه ای که به مابرای ادامه کار میدهید

 17. بردیا گفته:

  سلام
  قسمت یک مثال برای درک بهتر تعیین علامت اون آخرش قبل جدول باید مینوشتید y منفی است لطفاً اصلاح کنید

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام و ادب
   هر عبارتراجدا گانه نعیین علامتکرده سپس علامتها رادرهم ضرب میکنیم

 18. احسان گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  این عبارت را چگونه باید تعیین علامت کنیم:
  قدر مطلق باز 2x+1 قدر مطلق بسته، منهای قدر مطلق باز x-1 قدر مطلق بسته.
  (x-1)-(2x+1)=P
  P=(2x+1)-(x-1)
  البته من بجای قدرمطلق از پرانتز استفاده کردم.
  خیلی ممنون میشم برامون حل کنید.
  مرسی

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام
   ابتدا ریشه عبارتهای داخل قدرمطلق رو به دست آورید سپس در یک جدول ریشه ها رو نوشته وهر عبارت رو تعیین علامت کنید سپس عبارت اصلی رو با توجه به علامت داخل جدول بدون قدر مطلق بنویسید که سه حالت میشه یکی کوچیکتر از منفی یک دوم یکی بین منفی یک دوم ویک وبعدی بیشتر از یک

 19. F گفته:

  واااقعاااا عالی بود ممنونممم❤️😍 خیلی خوب یادش گرفتم منی که دوازدهم هستم و هنوز توش مشکل داشتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *