اعداد گویا - ✖️➗➖➕ چهار عمل اصلی
تعریف اعداد گویا و ... ! 🔢📝 همه چیز اینجاست!
جمع و تفریق اعداد صحیح ➕➖ – صحیح و سالم به مقصد برسید!
ساده کردن عبارت های جبری 😎🧮 ؛ مختصر و مفید با صدای بلند!
اعداد صحیح 🧮📏 – نمایش روی محور مختصات
خطوط موازی و مورب 📏📐 ؛ رانندگی خط‌ها در چهارراه زاویه!
چهار ضلعی ها ✏️📋 – آشنایی با یک خانواده جذاب!
حل معادله درجه اول 🥇💎 – سرآغاز یک بحث شیرین ریاضی!
فاکتورگیری ریاضی هشتم 🧮📚 – هنرمندانه از عبارت‌های جبری استفاده کن!

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان ریاضیکا

با عضویت در خبرنامه ویژه ریاضیکا از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


Have no product in the cart!
0