خطوط موازی و مورب 📏📐 ؛ رانندگی خط‌ها در چهارراه زاویه!
چهار ضلعی ها ✏️📋 – آشنایی با یک خانواده جذاب!
خط تقارن ریاضی هشتم – چندضلعی تا خورده!
زاویه های داخلی – نیروهای جوان کشور چندضلعی‌ها!
زاویه های خارجی – نگهبان قلعه چندضلعی‌ها!

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان ریاضیکا

با عضویت در خبرنامه ویژه ریاضیکا از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


Have no product in the cart!
0