ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی 🚀♨️ – ذهنی و سریع!

ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی 🚀♨️ - ذهنی و سریع!

در این پست راهکار بسیار ساده برای ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی را یاد می‌گیرید.

روش ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی

برای یادگرفتن این ضرب کافیست که شکل زیر را به خاطر بسپارید.

ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی

در واقع شکل بالا از مراحل زیر تشکیل شده است، که همه را انجام داده و از جایگاه راست به چپ می‌نویسیم.

  1. ضرب یکان‌ها در هم و جمع کردن حاصل آن.
  2. ضرب یکان‌ها و دهگان‌ها و جمع کردن حاصل آن.
  3. ضرب صدگان‌ها و یکان‌ها سپس ضرب دهگان‌ها درهم و جمع کردن حاصل آن.
  4. ضرب صدگان‌ها و دهگان‌ها و جمع کردن حاصل آن.
  5. ضرب صدگان‌ها در هم و جمع کردن حاصل آن.

حالا با هم به حل کردن مثال‌ها می‌پردازیم.مثال ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی

مثال ۱:

\(\LARGE 401\times 132 \)

حل ۱:

مرحله اول:

\(\LARGE  1 \times 2 =2  \)

مرحله دوم:

\(\LARGE  1\times 3=3  \)

\(\LARGE  2\times 0=0  \)

\(\LARGE  3+0=3  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE  4\times 2=8  \)

\(\LARGE  1\times 1=1  \)

\(\LARGE  0\times 3=0  \)

\(\LARGE  8+1+0=9  \)

مرحله چهارم:

\(\LARGE  4\times 3=12  \)

\(\LARGE  1\times 0=0  \)

\(\LARGE  12+0=12  \)

مرحله پنجم:

\(\LARGE  4 \times 1 =4  \)

جواب آخر:

\(\LARGE  (4+1)2932=52932  \)

مثال ۲:

\(\LARGE 513\times 242 \)

حل ۲:

مرحله اول:

\(\LARGE  3 \times 2 =6  \)

مرحله دوم:

\(\LARGE  1\times 2=2  \)

\(\LARGE  3\times 4=12  \)

\(\LARGE  12+2=14  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE  5\times 2=10  \)

\(\LARGE  3\times 2=6  \)

\(\LARGE  1\times 4=4  \)

\(\LARGE  10+6+4=20  \)

مرحله چهارم:

بیا بیشتر بخونیم:
جمع سریع اعداد با هم 🧨💎 - ذهنی و سریع!

\(\LARGE  5\times 4=20  \)

\(\LARGE  1\times 2=2  \)

\(\LARGE  20+2=22  \)

مرحله پنجم:

\(\LARGE  5 \times 2 =10  \)

جواب آخر:

\(\LARGE  124146  \)

ضرب سریع دو رقم در سه رقم

این ضرب دقیقا مثل سه رقم در سه رقم می‌ماند با این تفاوت که رقم اول عدد دو رقم را صفر جایگزین می‌کنیم.

مثال ۳:

\(\LARGE 015\times 342 \)

حل ۳:

مرحله اول:

\(\LARGE  5 \times 2 =10  \)

مرحله دوم:

\(\LARGE  1\times 2=2  \)

\(\LARGE  5\times 4=20  \)

\(\LARGE  20+2=22  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE  0\times 2=0  \)

\(\LARGE  5\times 3=15 \)

\(\LARGE  1\times 4=4  \)

\(\LARGE  0+15+4=19  \)

مرحله چهارم:

\(\LARGE  0\times 4=0  \)

\(\LARGE  1\times 3=3  \)

\(\LARGE  0+3=3  \)

مرحله پنجم:

\(\LARGE  0 \times 3 =0  \)

جواب آخر:

\(\LARGE  5130  \)

زنگ آخر

در این درسنامه‌ای که از محاسبات ذهنی خواندیم، روش بسیار ساده‌ای از این ضرب سریع را یادگرفتیم. با این پنج مرحله تمامی ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی یادمی‌گیریم. و به راحتی آب خوردن به جواب همه ضرب‌ها می‌رسیم. هر سوالی از این مبحث داشتید در قسمت دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ریاضیکا در اولین فرصت به سوالاتتان جواب می‌دهند. 

4 دیدگاه برای “ضرب سریع اعداد سه رقمی در سه رقمی 🚀♨️ – ذهنی و سریع!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.